DEZYNFEKCJA - USŁUGA - COVID 19

Stopień pierwszy: Zapobiegawczy.

Dla podmiotów bez znanych przypadków skażenia, poszukujących rozwiązań dla zapewnienia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników i klientów, powinny być prowadzone działania polegające na wietrzeniu, czyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń w ustalonych interwałach czasowych. W procedurze wykorzystywane są przemysłowe środki czystości w połączeniu ze środkami dezynfekującymi rekomendowanymi przez Główną Inspekcję Sanitarną na bazie podchlorynu sodu lub nadtlenku wodoru. Czynności porządkowe i dezynfekcja powinny być wykonywane przez wyszkolony personel. Możliwe jest wykonywanie czynności poza godzinami pracy podmiotów.

Stopień drugi: Podejrzenie zakażenia.

Dla podmiotów z podejrzeniem skażenia, np. w konsekwencji wizyty osoby z symptomami COVID-19, konieczne jest zastosowanie dokładnego wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji. Zalecana jest ocena ryzyka i dobór właściwych metod dla zapewnienia bezpieczeństwa dalszego funkcjonowania.

Stopień trzeci: Potwierdzone skażenie.

Dla podmiotów z potwierdzonym skażeniem SARS-CoV-19, wymagane jest spersonalizowane podejście do czynności porządkowych i stworzenie protokołów postępowania z zakażonymi przestrzeniami.  Opracowuje się wspólne stanowisko, co do planu, którego celem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, klientów i społeczności powiązanych, oraz ograniczenie wpływu konsekwencji skażenia na funkcjonowanie podmiotu.

Wszystkie stopnie działań wykorzystują następujące metody czyszczenia i dezynfekcji, dobrane w zależności od potrzeb, na podstawie oceny ryzyka:

 • wietrzenie pomieszczeń,
 • środki czystości i dezynfekujące zgodne z zaleceniami GIS,
 • dezynfekcja pomieszczeń za pomocą zamgławiania mgłą nadtlenku wodoru,
 • dezynfekcja za pomocą biobójczego promieniowania ultrafioletowego,
 • stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez personel świadczący usługi,
 • stosowanie odpowiedniego oznakowania przestrzeni poddawanej czynnościom porządkowym i dezynfekcyjnym,
 • postępowanie z odpadami zgodne z wytycznymi CDC, FDA i WHO,
 • raportowanie podjętych działań.
Opisy stosowanych metod.
 1. Środki czystości.

Środki czystości rekomendowane przez GIS (na podstawie danych pochodzących z FDA, EPA, CDC i WHO), na bazie podchlorynu sodu lub nadtlenku wodoru, umożliwiają skuteczną dezynfekcję twardych, nieporowatych powierzchni. Stosowane środki są niekorozyjne i nie pozostawiają osadów. Nie zawierają dodatków zapachowych ani barwników.

 1. Dezynfekcja światłem ultrafioletowym.

Stosowanie światła ultrafioletowego z zakresu UV-C jest powszechnie przyjętą, skuteczną metodą niszczenia patogenów, w szczególności wirusów, bakterii i pleśni. Emitowane przez specjalistyczne lampy promieniowanie o długości fali 240 nm działa bezpośrednio na materiał genetyczny organizmów jednokomórkowych, powodując jego poważne i nieodwracalne uszkodzenie. Metoda ta skuteczna jest w walce z wirusami, ponieważ składają się one z materiału genetycznego w otoczce z dwu warstwy lipidowej. Zniszczenie materiału genetycznego uniemożliwia reprodukcję wirusa.

 1. Zamgławianie nadtlenkiem wodoru.

Zamgławiacze wykorzystują rozprzestrzenianie kropelek środka dezynfekującego w objętości pomieszczenia. Rozpylona mgła osadza się na wszystkich powierzchniach, docierając w wiele trudno dostępnych obszarów. Pozostawiona przez odpowiedni czas mgła dezynfekuje wszystkie powierzchnie, na których została rozpylona. Zamgławianie może być także wykorzystane do dezynfekcji materiałów porowatych (w tym wielorazowych masek ochronnych).

 1. Dezynfekcja alkoholem izopropylowym.

Wszystkie powierzchnie powierzchni urządzeń wrażliwych (np. ekrany monitorów, wyświetlacze, klawiatury) powinny być dezynfekowane niezależnie przy użyciu alkoholu izopropylowego, który skutecznie dezynfekuje powierzchnie, jednocześnie nie powodując zniszczenia urządzeń wrażliwych.

 1. Usuwanie odpadów.

Odpady z obszarów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-19 wymagają specjalnego traktowania. Dlatego też, wszystkie odpady powstałe po wykonaniu dezynfekcji są gromadzone i zabierane w szczelnych pojemnikach.

 1. Raportowanie i dokumentacja.

Do wszystkich wykonanych procedur klienci otrzymują pełną dokumentację wykonanych czynności